خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
ادبیات نظری  وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری انحرافات جنسی
ادبیات نظری انحرافات جنسی
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
قیمت : 12,900 تومان
ادبیات نظری تحقیق بی سوادی وسواد آموزی
ادبیات نظری تحقیق بی سوادی وسواد آموزی
قیمت : 12,900 تومان

ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران

ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران دارای 55 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::فصل دوم : مفاهيم،مباني نظري وروش ها
2-1- تعاريف و مفاهيم 8
2-1-1- ارزيابي 8
2-1-2- برنامه ريزي 8
2-1-3- بحران 8
2-1-4- انواع بحران 9
2-1-5- انواع بحران به لحاظ منشأ و خاستگاه حادثه 9
2-1- 6- سطوح بحران 10
2-1- 7- مديريت بحران 10
2-1- 8- تعريف بحران و مديريت بحران 11
2-1-9- اهداف مديريت بحران 14
2-1-10- مراحل مديريت بحران 14
2-1-11- ويژگي‌هاي مديريت بحران 15
2-1-12- سطوح مختلف مديريت بحران 15
2-1-13- سازمان‌هاي متولي بحران 16
2-1-14- تعريف و تحليل آسيب‌پذيري 16
2-1- 15- مشخصات زمين 16
2-1-16- تعريف ساختمان 17
عنوان صفحه

2-1- 17- نوع مصالح 17
2-1- 18- خواص فيزيکي مصالح ساختماني 17
2-1- 19- تعريف و مفهوم پي 17
2-1- 20- اسکلت ساختمان 19
2-1- 21- تير و ستون و انواع آن 19
2-1- 22- ديوار 20
2-1- 23- تعريف سقف و انواع آن 22
2-1- 24- سقف در ساختمان‌هاي فلزي 23
2-1- 25- سقف در ساختمان‌هاي صنعتي 23
2-1- 26- نما 23
2-1- 27- تعريف و مفهوم پله 23
2-1- 28- درها 25
2-1- 29- ارتفاع و تعداد طبقات 25
2-1- 30- عمر بنا 26
2-1- 31- کيفيت بنا 26
2-1- 32- عرض معابر مجاور 26
2-1- 33- سيستم هاي گرمايشي 27
2-1- 34- انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي 27
2-1- 35- طبقه‌بندي مصالح 28
2-1- 36- ويژگي‌هاي بنا - سازه 29
2-1- 37- انواع ساختمان‌ها 29
2-1- 38- سيستم هاي مقاوم در برابر نيروهاي جانبي ساختمان 30
2-1- 39- انواع ساختمان 31
2-1- 40- تحصيلات 33
2-2- ديدگاه‌ها و مباني نظري 34
2-2-1- مصالح اسکلت و ديوار 34
2-2-2- سقف 35
2-2-3- نماي ساختمان 36
2-2-4- محدوديت ارتفاع ساختمان و طبقات آن 37
2-2- 5-وضعيت ارتباطي و دسترسي 37
2-2- 6- عرض معابر 38
عنوان صفحه

2-2- 7- عرض معابر مجاور 39
2-2- 8- درجه محصوريت 39
2-2-9- سرانة فضا براي هر نفر 40
2-2-10- اصول کلي براي طرح سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله 40
2-2- 11- دسته‌بندي ساختمان‌ها از نظر ترافيک (ترافيک جمعيت) 40
2-2- 12- گروه‌بندي ساختمان‌ها بر حسب شکل 41
2-2- 13- تقسيم‌بندي ساختمان‌ها به لحاظ اهميت 41
2-2- 14- ديدگاه‌ها و الگوهاي واکنش در برابر مديريت بحران 42
2-2- 15- نظريات مکاتب مختلف در رابطه با مديريت بحران 43
2-2- 16- ديدگاه‌هاي مديريت بحران 44
2-2- 17- رويکردهاي مديريت بحران 45
2-2- 18- تجارب برنامه‌ريزي و مديريت بحران در کشورهاي مختلف جهان و ايران 46
2-3- روش‌ها و تکنيک ها 49
2-3- 1- معرفي تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) 49
2-3- 2- روش تحليل SWOT 51
2-3-3- شاخص پراکندگي در اطراف مرکز ميانه 52

1 فصل دوم
مفاهيم، مباني نظري و روش‌ها

در اين فصل ابتدا واژه‌هاي کليدي تعريف و مفهوم آن‌ها توضيح داده مي‌شود سپس استانداردهاي ساخت‌وساز و وظايف سازمان‌هاي متولي بحران و نقش آن‌ها در بحران اشاره مي‌شود در ادامه نيز نظريات و ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با مديريت بحران ارائه مي‌گردد و در آخر نيز تکنيک ها و روش‌هايي که در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي‌گيرند، بيان مي‌شوند.2-1- تعاريف و مفاهيم
2-1-1- ارزيابي
از نظر لغوي واژة ارزيابي به معني تعيين ارزش چيزي است . به گفته برخي از صاحب‌نظران، ارزيابي با دو واژة ارزشيابي و سنجش مترادف است و نمي‌توان بين اين سه واژه تفاوت معنايي و مفهومي قائل شد . عده‌اي نيز اين سه واژه را از يكديگر تفكيك كرده و حيطة كاربرد آن را درجه‌بندي کرده‌اند . به عنوان مثال ابيلي ارزشيابي را جامع تر از ارزيابي مي‌داند و حيطة كاربرد آن را وسيع تر از ارزيابي مي‌شمارد، درحالي‌که سيف ارزشيابي را جامع تر از سنجش دانسته و سنجش را جزئي از ارزشيابي مي‌داند . به نظر كيامنش ارزيابي به منظور ارزيابي عملكرد فراگير يا فراگيران و ارزشيابي به منظور ارزشيابي برنامه، دوره، درس و يا مؤسسه به كار گرفته مي‌شود (evalautoinedu.persianblog.ir/post/1) . عمل يافتن ارزش و بهاي هر چيز، سنجش و بررسي حدود هر چيز و برآورد کردن ارزش آن (معين،۱۳۶۲: 199). ارزيابي عمل يافتن ارزش هر چيز (دهخدا، 1328: 1814).کرونباخ «ارزيابي» را عبارت از: «گردآوري و استفاده از اطلاعات براي تصميم‌گيري درباره برنامه‌هاي آموزشي» مي‌داند. دکتر ماروين الکين در تعريف «ارزيابي» مي‌نويسد: ارزيابي «فرا گرد تشخيص حيطه‌هاي تصميم‌گيري مورد نظر و انتخاب نوع اطلاعات متناسب براي تصميم‌گيري درباره انتخاب گزينه‌هاي تصميم‌گيري» است (بولا،1362: 9و8).

2-1- 2- برنامه‌ريزي
فرايند ذهني و عملي مجموعه‌اي از تصميم‌گيري‌هاي سنجيده‌اي است که بر اساس قيودات کمي،کيفي، زماني و مکاني شيوة دخالت انسان را در موضوعي مشخص بيان مي‌کند( رهنمايي و شاه حسيني، 1386: 6). کوششي در جهت انتخاب بهترين برنامه‌ها در جهت رسيدن به هدف‌هاي مشخص است(شيعه، 1386: 86).فرايند انتخاب راهبردي، کسب توانايي، پيش‌بيني آينده و انطباق با امور پيش‌بيني‌نشده است (Friend & Jessop,1969:7 ).
يک جريان آگاهانه که به منظور دستيابي به اهداف معين و مشخص، انجام يک سلسله اقدامات و فعاليت‌هاي مرتبط به يکديگر را در آينده پيش‌بيني مي‌کند(معصومي اشکوري، 1370: 46).
برنامه‌ريزي فرايندي است آينده‌نگر که به شدت تأثيرپذير از گذشته و حال است، برنامه‌ريزي دانش‌هاي عملي و تکنولوژيک را با فعاليت‌هاي ساخت اجتماعي مرتبط مي‌سازد(Friedman,1987:61).

2-1-3- بحران
بحران از ريشة يوناني krisis به معني تصميم عاجل مي‌آيد( Larousse,2003: 386).
يک تغييراست که ممکن است ناگهاني واقع شود و منجر به مشکلات اضطراري شود.به هر حال بحران‌ها رويدادهاي غيرقابل‌پيش‌بيني هستند (Efficiency unit vision and mission, 2009:1).
بحران موقعيتي است که افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها با آن مواجه گشته و با استفاده از رويه‌هاي مورد عمل معمول قادر به مقابله با آن نيستند. بروز استرس فراوان ناشي از تغييرات ناگهاني، در ذرات چنين موقعيت‌هايي نهفته است( Booth,1993: 86).
حوادثي که در اثر رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي‌آيد و خساراتي را به يک مجموعه يا جامعة انساني تحميل مي‌کند و برطرف کردن آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراري و فوق‌العاده دارد، بحران ناميده مي‌شود(شکيب و مقدسي، 1385: 52). بحران، دورۀ بي‌ثبات به خصوص دوره‌اي با مشکلات و خطرات شديد است(استاد سرائي، 1385: 7).
بحران يک حادثة طبيعي يا ساختة دست بشر است که به طور طبيعي منجر به مرگ، جراحت و ويراني مي‌شود، به نحوي که نمي‌توان آن را از طريق اقدامات معمول، منابع و تجهيزات محلي مهار کرد. اين‌گونه رخدادها نياز به پاسخ فوري، هماهنگ و مؤثر براي برآوردن نيازهاي دارويي، تجهيزاتي و رواني افراد آسيب‌ديده که به وسيلة بخش دولتي و يا خصوصي اعمال مي‌شود را دارد (Brower& Charles, 2000:12). به عبارت ديگر بحران، حادثه‌اي است که به طور ناگهاني و يا فزاينده روي مي‌دهد، زندگي بشر را تهديد نموده و تلفات و خسارات بسياري را به جامعة انساني تحميل مي‌کند، به طوري که مقابله با آن نيازمند بسيج امکانات و انجام اقدامات اساسي و فوق‌العاده نسبت به حالت عادي است((Geneva, 1992:253.


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران_1546447404_18464_5739_1576.zip0.43 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,900 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت