خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
ادبیات نظری  وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری انحرافات جنسی
ادبیات نظری انحرافات جنسی
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
قیمت : 12,900 تومان

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم)

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم) دارای 53 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::مقدمه 8
بخش اول ادبیات مرتبط با بازارگرایی 8
2-2-مروری بربازارگرایی 8
3-2 دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو- 1998 10
4-2- دیدگاه هوشمندی بازاراز نظر کوهلی وجاورسکی 1990 11
5-2-دیدگاه فرهنگی از نظر نارور واسلیتر 1910 13
6-2- دیدگاه کانون استراتژیک ازنظر روکرت-1992 14
7-2-دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند وهمکاران 1993 15
8-2- رویکرد فرهنگ سازمان لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر-200019
9-2- مروری بر مدل های بازارگرایی22
10-2- مروری برپیاده سازی بازارگرایی25
11-2 رویکرپردازش اطلاعات کوهلی وجاورسکی25
12-2- رویکرد هنجارمبنای لینچتنهال وویلسون25
13-2- رویکرد تغییرفرهنگی – نارورواسلیتر28
14 – 2 - رویکرد دگرگونی فرهنگی کندی،گولزیوآرنولد30
15-2- رویکرد دگرگونی فرهنگی گبهاردت،کارپنتروشری30
بخش دوم : ادبیات مرتبط با سرمایه فکری35
16-2- معرفی سرمایه فکری35
17-2- مدل ادوینسومن و مالون38
18- 2- مدل بروکینگ40
19 -2- مدل روس و همکاران41
20 -2- مدل استیوارت43
21 - 2- مدل سالیوان44
22 – 2 - مدل بونفرر45
23 – 2- مدل هانس ولاواندال46
24-2- مدل لین47
25-2- شباهت موجود درتعاریف واجزای مدلهای سرمایه فکری48
27 - 2- سابقه مطالعات انجام شده خارجی51
28 - 2- سابقه مطالعات انجام شده داخلی52
29-2- مدل مفهومی پژوهش54

1-2- مقدمه :
در بخش اول بررسی ادبیات تحقیق مربوط به بازارگرایی با توجه به بیان مسئله ارائه شده و جهت داشتن چهارچوبی کاربرده، متدولوژی استفاده می کنیم که راج (Raaij,Erikmvan) ، جهت بررسی ادبیات تحقیق مربوط به بازگرایی استفاده کرده است در متدولوژی اوجهت بررسی ادبیات تحقیق بازارگرایی چهاردسته کلی از تحقیقات شناسایی شده اند که هرکدام پاسخگوی یک مسئله بوده انددر دسته ی اول بعضی از تحقیقات به تعریف سازه ی تحقیق که بازارگرایی باشد ،پرداخته اندبنابراین دراین بخش تمرکز بروی تفهیم و تعریف سازه بوده ودر این ادبیات به این پرسش پاسخ داده شده است :بازارگرایی چیست؟ (Van Raaij & Stoelherst ,2008,p1266) در دسته دوم به مسئله ی اندازه گیری پرداخته می شوددراینجا تمرکز بروی توسعه وساخت مقیاس ها میباشد این ادبیات به این موضوع می پردازد که چگونه سازه ی بازارگرایی رامی توان عملیاتی وسنجش کرد (Van Raaij & Stoelherst ,2008,p1266) در دسته سوم موضوع مدل های مفهومی دررابطه بابازارگرایی جای می گیرد در اینجا تمرکز عمده بروی علت ومعلول های بازارگرایی می باشد دراین ادبیات با پیش نیاز ها وپیامد ها ونتایج بازارگرایی وهمچنین با متغیرهای تعدیل کننده یا میانجی سروکارداریم(Van Raaij & Stoelherst ,2008,p1266) دردسته ی چهارم به مسئله پیاده سازی پرداخته می شود دراینجا تمرکزبرروی اقدامات مدیریتی جهت پیاده سازی بازارگرایی می باشد دراین ادبیات پاسخگوی این مسئله است :
شرکت ها چگونه می توانند بیشتر بازارگرا شوند؟(Van Raaij & Stoelherst ,2008,p1266)
دربخش دوم نیز بحث سرمایه فکری ،مدلها ونظریات مربوط به آن ونیز رابطه تاثیر آن باسایر مولفه های مربوطه ونیز نحوه اندازه گیری آن مطرح می شود
بخش اول :ادبیات مرتبط با بازارگرایی
2-2- مروری بربازارگرایی:
مفهوم بازارگرایی از فلسفه مدیریتی که به «مفهوم بازاریابی» مشهوربود،ریشه گرفته است این فلسفه سنگ بنای رشته ی بازاریابی بوده است ؛ همانطوری که پیتردراکربازاریابی را بدینگونه معرفی می نماید:«مشاهده ی کلیت یک تجارت را از نقطه نظر نتایج نهایی اش که این نتایج نهایی همان مشتریان می باشند» وهمچنین اظهار میدارد که :«تنها یک تعریف از مقصود یک تجارت وجود دارد:خلق مشتری » در طول سالیان مختلف تئوری پیش فرض بازاریابی شرکتها، فلسفهی بازاریابی بوده است ومحققان بدنبال اثبات ارتباط سطوح متفاوت عملکرد شرکت بادر درجات مختلف بازارگرایی بوده اند،(Hurley & Hult,1998) (Jawirski & kohli,1996) (slater & narver,Marketorientation and Learning organization,1995) (wren,1997) این ایده ی مرتبط بودن سطوح مختلف عملکردد باسطوح مختلف بازارگرایی شرکت ها ،چندین نسل از مدیران شرکت ها را تحت تاثیر قرارداده است وتا به امروز یکی از تاثیر گذارترین مفاهیم بازاریابی بوده است بالین حال هیچ گونه تحقیقات رسمی تا زمان «بازخوانی» آکادمیک این مفهوم انجام نگرفته بود
با آن که در ادبیات تحقیق تفاوت هایی راجع به استفاده از بازاریابی گرایی در مقابل بازارگرایی وجود دارد،اما بازاریابی طبق تعریف مک کارتی و پریالت 1990 بیشتر به پیاده سازی مفهوم بازاریابی دردربخش بازاریابی سازمان اشاره می کند لذا ، تاکید سنتی بازارگرایی بیشتربروی مشتری گرایی به معنای تمرکزبیشتربروی نیازهای مشتری وتولید درآمد وسود از طریق ایجاد رضایت مشتری می باشد ازطرف دیگر،اخیرا بازارگرایی،بیشتربرای برقرارکردن مفهوم بازاریابی درکل سازمان استفاده استفاده شده است کوهلی وجاورسکی 1990 برای استفاده ازبرچسب بازارگرایی اولویت واهمیت بیشتری قائل هستند ،به این مضمون که استفاده ازاین اصطلاح آنرااز غلبه واحد بازاریابی خارج ساخته ومسولیت آنرا متوجه کلیه واحدها در سازمان می کندبااین تغییرظاهر،رویکرد بازارگرایی احتمالا مورد پذیرش واحدهای غیر بازاریابی نیز قرارگیرد همچنین بازارگرایی درمقایسه با بازاریابی به نظر برخی از محققان برمفهوم گسترده تردلالت داردکه به یک میزان به هردوی مشتری ورقبا توجه دارد،درحالیکه درنگاه سایر محققان بازاریابی بازارگرایی، بصورت عمده ای مشتری گرایی تعریف شده است

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم)_1555565320_19463_5739_1230.zip0.53 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت