خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
ادبیات نظری  وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری انحرافات جنسی
ادبیات نظری انحرافات جنسی
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
ادبیات نظری بحران و مدیریت بحران
قیمت : 14,900 تومان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
ادبیات نظری تحقیق افسردگی در زنان
قیمت : 12,900 تومان

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقشهای سبکهای رهبری و فرهنگ سازمانی

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقشهای سبکهای رهبری و فرهنگ سازمانی

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقشهای سبکهای رهبری و فرهنگ سازمانی دارای 73 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
2-10 فرهنگ سازمانی
2-10-1 مفاهــیــم فــــرهنگ سازمانی
2-10-2تعاریف فرهنگ سازمانی
2-10-3 الگوهاي شناخت و تحليل فرهنگ سازماني
2-10-4 الگوى فرهنگ سازماني پارسونز
2-10-5 الگوي مبتني بر هفتS شركت مكينزي
2-10-6 الگوي اوچي
2-10-7 الگوي ليت وين و استرينگر
2-10-8 الگوي كرت لوين
2-10-9 الگوي استيفن رابينز
2-11 مدل های تحقیقات انجام گرفته فرهنگ سازمانی
2-11-1 دنیسون
2-11-2 مدل کویین و گارت
2-11-3 الگوی گرت هافستد
2-12 رهبري و سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا
2-12-1 تعریف رهبري
2-12-2 ماهیت رهبري
2-12-3 تمایز مدیریت و رهبري
2-12-4 وظایف رهبري
2-13 تعریف سبک رهبري
2-14 سیستم چهارگانه مدیریت توسط لیکرت
2-15 شبکه مدیریت
2-16نظریه اقتضایی فیدلر
2-17 تئوري مسیر – هدف
2-18 نظریه رهبري وضعیتی هرسی و بلانچارد
2-19 نظریه رهبري تحول گرا و تعامل گرا
2-20 تعریف رهبري تحول گرا
2-21 هفت ویژگی رفتاري رهبران تحول آفرین
2-22 پنج ویژگی رهبران تحول گرا از نظر جیمز کوزئز و پاستر
2-23 اهمیت و ضرورت رهبري تحول آفرین
2-24 دیدگاه هاي مختلف رهبري تحول آفرین
2-25 رهبري تحول آفرین و عملکرد سازمان
2-26 توسعه رهبري تحول گرا : محدوده و فرایند
2-26-1 اجزاي رهبري تحول گرا
2-27 رهبري تبادلی یا تعامل گرا یا مبادله اي
2-28 تفاوت رهبري تحول آفرین و تبادلی
2-29 تحقیقات پیشین
2-30 نتیجه گیری


فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق2-10 فرهنگ سازمانی
2-10-1 مفاهــیــم فــــرهنگ سازمانی
فرهنگ، نقشهاي متفاوتی را در یک سازمان ایفا میکند. در اولین نقش، فرهنگ تعیین کننده نقش سازمانی است. دوم نوعی احساس هویت به پیکر اعضاي سازمان تزریق میکند. سوم باعث میشود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزي به وجود بیاید که بیش از منافع شخصی فرد است. چهارم موجب ثبات و پایداري سیستم اجتماعی میگردد. سرانجام فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب میآید. هرقدر تعهد و التزام افراد به ارزشهاي اساسی سازمان بیشتر باشد و اعضاي بیشتري به این ارزشها معتقد باشند فرهنگ آن سازمان قويتر است. بسیاري از صاحب نظران بیان نموده اند که ارزشهاي مشترك برگرفته از فرهنگ سازمانی، بر ایجاد جوي براي تلاش بیشتر کارکنان بسیار مفید واقع شده و همچنین فرهنگ سازمان داراي اثري مثبت بر کارآمدي سازمان بدون توجه به زمینه هاي کاري آن خواهد شد. (شهرکی پور،1389: 26).
فرهنگ سازمانی عبارت است از فلسفه اي که خط مشی سازمان و رفتارهاي سازمان را به سوي کارکنان و مشتریان هدایت میکند یا مفروضات و باورهاي بنیادي ویژه هاي که بین اعضاء سازمان مشترك بوده که به کمک آنها کارها و فعالیتهاي روزمره سازمان انجام میپذیرد و سرانجام فرهنگ سازمانی را می توان وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک مشتركبین افراد و اعضاي سازمان دانست. (سهیلی، 97:1379).
صاحبنظران مختلف براي طبقه بندي فرهنگ سازمانها و تشخیص نوع فرهنگ سازمان، شاخصهاي مختلفی را ارائه کردهاند که از جمله آنها عبارتند از دنیل دنیسون که فرهنگ سازمانی را به چهار گروه فرهنگ مأموریتی، فرهنگ انعطاف پذیر، فرهنگ بوروکراتیک و فرهنگ مشارکتی تقسیم کرده است. از دیدگاه فیزي نیز چهار نوع فرهنگ سازمانی وجود دارد که عبارتند از فرهنگ مبتنی بر وظیفه،موفقیت، قدرت و حمایت ( شهرکی پور، 152:89) در این راستا چارلز هندي نیز از اساطیر یونان به عنوان نمادهایی براي معرفی چهار نوع سازمان و مدیریت فرهنگ هاي مرتبط با هر یکاستفاده کرده است این چهار فرهنگ عبارتند از: فرهنگ زئوس )باشگاهی)، فرهنگ آپولویی (ایفای نقش)، فرهنگ آتنایی (وظیفه گرایی)، و فرهنگ دیونیسوس (اصالت) می باشد. (هندی، 131:1384 )

2-10-2تعاریف فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازماني: اصطلاح فرهنگ سازماني به ارزشهاي مسلم، فرضهاي اصلي، انتظارات، خاطرات مشترك و تعاريف ارائه شده در سازمان برميگردد. اين واژه به ايدوئولوژي رايج كه در اذهان مردم است اشاره دارد. آن يك احساسي از همانندي كاركنان، تهيه قانونهاي نامكتوب، راهنماييهاي ذهني كه چگونه در سازمان بهدست آورده ميشود را بيان ميكند و ثبات سيستم اجتماعي را كه آشكار است را افزايش ميدهد.
در زمينه فرهنگ سازماني و عملكرد، فرهنگ سازماني را مجموعه نظامهاي ارزشي سازمان و باورها و اعتقادات مشترك اعضاي سازمان بيان كرده و ميگويند فرهنگ سازمان به وسيله ساختار و اهداف، ارزشها و وظايف سازمان، جو، ارزشها و باورهاي شخصي شكل ميگيرد با اين فرض كه عوامل مذكور بر عملكرد سازمان موثر است. (ازقندی ، 1390: 33 )


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقشهای سبکهای رهبری و فرهنگ سازمانی_1555567856_19418_5739_1665.zip0.79 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت