خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
استرس و فنون كاهش استرس
استرس و فنون كاهش استرس
قیمت : 9,000 تومان
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
امنيت در شبكه هاي محلي بي سيم
قیمت : 9,000 تومان
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
قیمت : 9,000 تومان
تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي
تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي
قیمت : 8,000 تومان

بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي

بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : مقاله وتحقیق
نوع فایل : .doc( قابل ويرايش و آماده ارائه )
تعداد صفحه 78 صفحه
قسمتی از متن .doc :

چکیده 1
فصل اول : كليات تحقيق
1.1مقد مه 3
1-2. تعريف مسئله و بيان موضوع تحقيق 3
1-3 . تعاريف كليدي 4
1-4 .ضرورت انجام تحقيق 4
1-5. سوالات تحقيق 5
1-6. فرضيات تحقيق 5
1-7. اهداف اساسي از انجام تحقيق 6
1-8 . نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق 6
1-9. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق 6
1-10. روش تحقيق 6
1-11. روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 6
1-12-1. تحقيقات داخلي.. 6
1-12-2. تحقيقات خارجي. 7

فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1. ارزيابي عملكرد 11
2-1-1.تعاريف 11
2-1-2. ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد 12
2-1-3. تاريخچه ارزيابي عملكرد 12
2-1-3-1. ارزيابي عملكرد در ايران 13
2-1-4. ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد 13
2-1-5. ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني كار آمد 14
2-2. مدل هاي ارزيابي عملكرد 14
2-2-1. مدل هاي اندازه گيري عملكرد. 14
2-2-1-1. مدل سينك و تاتل 15
2-2-1-2. ماتريس عملكرد(1989) 16
2-2-1-3. هرم عملكرد(1991) 16
2-2-1-4. تحليل ذي نفعان(2001) 17
2-2-1-5. چارچوب مدوري و استيپل(2000). 18
2-2-1-6. الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد 19
2-2-2-7. كارت امتيازي متوازن..19
2-2-1-8. مدل تعالي سازماني اروپا.. 20
2-2-1-9-مدل دمينگ .. 21
2-2-1-10. مدل مالكولم بالدريج.. 21
2-2-1-11. مدل تعالي در كسب وكار 21 2-3. بررسي سيستم ارزيابي عملكرد وانتخاب مناسب ترين سيستم. 22
2-3-1. دلايل انتخاب كارت امتيازي متوازن. 23
2-4. معرفي مدل كارت امتيازي متوازن.. 25
2-4-1. روش امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد. 28
2-4-2.منظرهاي روش امتيازي متوازن. 28
2-4-2-1. منظر مالي .. 29
2-4-2-2. منظر مشتري.. 29
2-4-2-3. منظر فرايندهاي داخلي كسب و كار 29
2-4-2-4.منظر يادگيري و رشد 30
2-4-3. روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد 30
2-4-4. چرا استراتژي ها در عمل پياده نمي شوند؟. 31
2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي.. 32
2-4-4-2. مانع مربوط به عدم هم سويي كاركنان با استراتژي. 32
2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد 33
2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم. 33
2-4-5.بر طرف كردن موانع اجراي استراتژي به كمك روش ارزيابي متوازن. 33
2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژي.. 33
2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سويي كاركنان.. . 34
2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم.. 34
2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد.. 35
2-4-6. توازن در ارزيابي متوازن.. 35
2-4-6-1. توازن بين سنجه هاي مالي و غير مالي 35
2-4-6-2. توازن بين ذي نفعان داخلي و خارجي 35
2-4-6-3. توازن بين اهداف بلند مدت و كوتاه مدت.. 36
2-4-6-4. توازن بين شاخص هاي هادي و توابع عملكرد.. 36
2-4-7. نقشه استراتژي.. 36
2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژي 38
2-5.سيستم جامع مديريتي كارت امتيازي متوازن. 39
2=5=1. سيستم جامع مديريت كارت امتيازي متوازن براي متصل ساختن استراتژي به عمليات. 39
2-5-1-1. مرحله نخست : تنظيم استراتژي 39
2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ريزي استراتژيك. 41
2-5-1-3. مرحله سوم : هم سويي سازمان با استراتژي 42
2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ريزي عمليات 42
2-5-1-5. مرحله پنجم:كنترل،نظارت و يادگيري. 43
2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار كردن استراتژي 43
2-5-2. سنگ بناي موفقيت.. 43
2-5-3. حمايت مديريت ارشد. 43
2-5-3. مديريت پروژه. 44

فصل سوم: روش تحقيق
1-3. بيان مسئله و هدف پژوهش ..48
3-3. تاريخچه بيمه ايران. . .49
3-4. وظايف و اختيارات.. . 52
3-5.جمعيت آماري .. 52
3-6. شيوه نمونه گيري. .. 52
3-7. روش محاسبه حجم نمونه. . 52
3-8. محاسبات مربوط به پژوهش.. 53
3-9.فرضيه ها. .. 58
3-9-1. آزمون فرض وجه مالي 58
3-9-2.آزمون فرض وجه مشتري. 59
3-9-3.آزمون فرض وجه فرايندهاي داخلي 60
3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ويادگيري. . 60
3-10. نتايج آزمون مربوط به چهار وجه كارت امتيازي متوازن. . . 61
3-11. نتايج پس از فرضيه ها.. 61
3-12. ويژگي هاي فردي و اجتماعي نمونه. 63
3-12-1. جنسيت افراد جامعه. 63
3-12-2. سطح تحصيلات.. 64
3-12-3.ميزان سن. 64
3-12-4. سابقه كاري . 66

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
4-1. مقدمه .. 68
4-2. برنامه پياده سازي اهداف استراتژيك 68
4-3. پيشنهادات. . 70
4-4. پيشنهادات كاربردي 71
5-4. نتيجه گيري 71
5-4. منابع. 73

فهرست جداول

جدول3-1. سوالات وجه مالي 54 جدول3-2. محاسبات وجه مالي 55
جدول 3-3.انحراف معيار و ميانگين وجه مالي 55
جدول 3-4. سوالات وجه مشتري 55
جدول 3-5. محاسبات وجه مشتري 56
جدول 3-6 . انحراف معيار و ميانگين وجه مالي 56
جدول 3-7. سوالات وجه فرايندهاي داخلي 56
جدول 3-8. محاسبات وجه فرايندهاي داخلي 57
جدول 3-9 . انحراف معيار و ميانگين فرايندهاي داخلي 57
جدول 3-10 .سوالات وجه رشد و يادگيري 57
جدول 3-11 .محاسبات وجه رشد و يادگيري 58
جدول 3-12 . انحراف معيار و ميانگين وجه رشد و ياد گيري . .. 58
جدول 3-13 .نتايج آزمون فرض .. 61
جدول 3-14 .توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به متغير جنسيت . 63
جدول 3-15 . توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به سطح تحصيلات . 64
جدول 3-16 . توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به ميزان سن 65
جدول 3-17. توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به ميزان سابقه كاري. 66

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1هفت شاخص عملكرد 15
شکل 2-2 . ماتريس ارزيابي عملكرد . 16
شکل 2-3 .هرم عملكرد .. . 17
شکل 2-4 . مدل تحليل ذي نفعان. 18
شکل 2-5 .متد مميزي و ارتقاءسيستم عملكرد .19
شکل 2-6 . نماي كلي معيارها . 21
شکل 2-7 .هرم تعديل يافته كانجي 22
شکل 2-8 . مقايسه سيستم هاي اندازه گيري عملكرد .. 25
شکل 2-9 .رابطه علت و معلولي درارزيابي متوازن.. 27
شکل 2-10 . مدل عمومي روش امتيازي متوازن 25
شکل 2-11 .موانع اساسي در سر راه پياده سازي استراتژي. 32
شکل 2-12. نقشه استراتژي 37
شکل2-13. سيستم مديريتي جامع:متصل ساختن استراتژي به عمليات 40
شکل 3-1. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبت به متغير جنسيت . 63
شکل 3-2. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبتبه سطح تحصيلات . 64
شكل3-3. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبت به ميزان سن 65
شکل 3-4. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبت به ميزان سابق كاري 66

چکیده :

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه می باشد

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه bsc ) براي اجراي استراتژي_1554548967_18824_5739_1733.zip0.56 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت